Política de Privacitat

Protecció de dades de caràcter personal

L’Associació Taula de Cultura de les Escoles Velles de Sant Esteve de Palautordera (en endavant Associació Taula de Cultura) informa els usuaris de la seva pàgina web tauladecultura.cat, a través d’aquesta Política de Privacitat, sobre el tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris que puguin ser recaptades mitjançant la seva navegació, subscripció o registre en els serveis que s’ofereixin o es realitzin a través d’aquest portal. L’ús d’aquest web per part de l’usuari comporta la seva acceptació d’aquesta Política de Privacitat.

L’Associació Taula de Cultura adopta les mesures necessàries per a garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades conforme al que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquests, i en allò no previst per aquest per la Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica de Protecció de Dades, i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

Mitjançant els formularis d’alta a L’Associació Taula de Cultura del present lloc web o l’enviament de correu electrònic es recullen i tracten dades personals de cada usuari que són necessàries per a la gestió i manteniment d’alguns dels serveis prestats i el tractament dels quals es regeix per la present Política de Privacitat.

Responsable del tractament de les dades personals

El responsable del tractament de les dades personals que l’usuari faciliti en accedir i utilitzar el lloc web, és, en qualitat de propietari, l’Associació Taula de Cultura, amb NIF G67447375, domicili al Carrer Mossèn Pedragrosa, 9, inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número ___,  i correu electrònic [email protected]

L’Associació Taula de Cultura es compromet a aplicar les mesures de seguretat informàtiques previstes en la normativa citada prèviament, amb l’objectiu d’impedir l’accés o ús indegut de les dades, la seva manipulació, deterioració o pèrdua.

Durada de l’emmagatzematge de les dades

L’Associació Taula de Cultura, com a responsable del tractament, es compromet a emmagatzemar i gestionar les dades personals i informació recollida mitjançant aquesta pàgina web amb la deguda confidencialitat mentre es mantingui la relació amb la persona interessada i mentre aquesta no sol·liciti la seva supressió, i si escau, per un termini no superior a 5 anys, a comptar des de la finalització de la relació establerta entre l’usuari i l’Associació Taula de Cultura. No obstant això, el responsable del tractament podrà conservar, degudament bloquejades, les dades per a atendre possibles responsabilitats administratives o jurisdiccionals.

Finalitats del tractament de dades

Les operacions, gestions i procediments tècnics, ja siguin realitzats de manera automatitzada com no automatitzada, que possibilitin la recollida, emmagatzematge, modificació, transferència i altres accions sobre dades de caràcter personal, tenen la consideració de tractament de dades personals.

A l’Associació Taula de Cultura tractem les dades personals que l’usuari ens facilita a través de tauladecultura.cat amb la finalitat d’incloure’ls en l’agenda de contactes, gestionar la relació sol·licitada i utilitzar així aquesta informació com a mitjà de contacte d’aquesta associació. A més, el tractament d’aquestes dades recaptades també implica gestionar l’enviament de la informació que ens sigui sol·licitada i poder respondre a les consultes o qüestions que l’usuari remeti a través del lloc web o del correu electrònic, facilitant al seu torn als interessats les ofertes de serveis que siguin del seu interès.

Els camps dels formularis d’alta a la Taula de Cultura o de contacte s’han d’emplenar obligatòriament perquè l’Associació Taula de Cultura pugui complir amb les finalitats esmentades amb anterioritat.

L’usuari pot oposar-se a l’enviament de comunicacions comercials en qualsevol moment mitjançant l’enviament d’un missatge de correu electrònic a l’adreça [email protected].

Legitimació per al tractament de dades

El tractament de les dades personals que proporciona l’usuari es realitza sobre la base de les següents bases jurídiques que legitimen el mateix:

El consentiment lliure, específic, informat i inequívoc, ja que després de la lectura de la present Política de Privacitat l’usuari queda informat i, en cas d’estar conforme, pot acceptar-la mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, com el marcat d’una casella que es disposa a aquest efecte.

En el cas que l’interessat no faciliti les citades dades o aquestes siguin errònies o inexactes, no podrem atendre la seva sol·licitud, resultant impossible proporcionar-li la informació sol·licitada o establir la relació de servei ofert per l’Associació. Per tant, el responsable del tractament, Associació Taula de Cultura, quedarà exonerada de tota responsabilitat que pogués derivar-se de la no execució del servei o de les conseqüències que es derivin d’aquestes informacions inexactes o errònies.

Comunicació de dades

Amb caràcter general l’Associació Taula de Cultura no comunicarà aquestes dades personals a tercers, amb l’excepció que la prestació d’un servei impliqui la necessitat d’una relació contractual amb un encarregat de tractament i això sigui estrictament necessari per a gestionar i mantenir la relació entre l’usuari i l’esmentada empresa, prèvia autorització expressa per part de l’usuari. Això es farà només durant el temps imprescindible per a possibilitar l’execució del contracte per encàrrec, i en les mateixes condicions i amb les mateixes responsabilitat que se li exigeixen al responsable. Una vegada finalitzat l’encàrrec, l’encarregat del tractament retornarà al Responsable les dades personals i suprimirà qualsevol còpia de la qual disposi.

D’altra banda, només tindran dret a accedir a aquestes dades personals els tercers amb els quals l’Associació Taula de Cultura tingui una obligació legal o contractual de facilitar-los, entre els quals s’inclouen, per exemple, el Defensor del Poble i els Jutges i Tribunals interessats en els procediments relacionats amb les reclamacions presentades.

En el cas de dissolució de l’Associació Taula de Cultura, les dades sí que seran  cedides a l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera en tant que titular dels equipaments on es realitzen les activitats de l’Associació.

Drets dels interessats

L’usuari podrà exercitar en tot moment, en els termes establerts en la legislació vigent, els drets d’accés, rectificació o supressió de dades, sol·licitar que es limiti el tractament, oposar-se a aquest, sol·licitar la portabilitat de les seves dades, així com revocar el consentiment prestat, drets reconeguts en el citat Reglament (UE). L’exercici d’aquests drets pot realitzar-lo el mateix usuari mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a la següent adreça [email protected] o mitjançant l’enviament d’una carta postal a l’adreça C. Mossèn Pedragrosa, 9.

Per a l’efectiu exercici d’aquests drets, serà indispensable que l’usuari  acrediti la seva identitat facilitant el seu nom i cognoms, fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent que acrediti la seva identitat, petició en la qual es concreti la sol·licitud, adreça a l’efecte de notificacions, i data i signatura del sol·licitant.

Així mateix, s’informa l’usuari que podrà reclamar davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (Autoritat de Control competent en aquesta matèria), especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, mitjançant escrit dirigit a la citada agència, al C/Jorge Juan, núm. 6, 28001 – Madrid, o através de la web: https://www.agpd.es.

Menú